суббота, 21 июля 2012 г.

Інструктивно-методичні рекомендації до початку 2012-2013 н.р.

Лист МОНМС №1\9-426 від 01.06.2012 інструктивно-методичних рекомендації до початку 2012-2013 навч.року - Лист МОНМС №1\9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
                                                    Математика


Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.).
У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.).
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН № 13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.).
Окрім того, шкільний курс математики у 2012/2013 навчальному році у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua
Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6, 2011 р.).
У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма програмами: рівень стандарту, академічний, профільний рівень та поглиблене вивчення математики.
Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемента загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.
Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.
Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуванням.
Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету.
Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти
навчальні предмети   | Кількість годин на тиждень у класах      
           Рівень стандарту    Академічний рівень    Профільний рівень    Поглиблене вивч      
                   10   11                10  11                        10    11                 10    11      
Математика    3    3                  -    -                           -    -                    -    -      
Алгебра          -    -                  2    3                           5    5                   5    5      
Геометрія        -    -                  2    2                           4    4                   4    4   
У класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.
У класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.
У класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.
Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою для поглибленого вивчення предмета.
У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.
Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.
Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.
Допрофільна підготовка і профільне навчання
Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором поглиблюють та розширюють основний курс математики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.
Пропонуємо перелік навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання:
№    Назва курсу    автори    клас    кількість годин      
природничо-математичний і технологічний напрями      
1    Обернені тригонометричні функції    Грицик Т.А.    10 кл    16 (17) год     
2    Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах  Єргіна О.В.   10 кл   35 год  
3    Елементи теорії чисел    Требенко Д. Я., Требенко О. О.    10 кл   35 год     
4    Обчислювальний практикум    Коновалова Г.А.    10 кл    35 год     
5    Прикладні задачі на екстремум    Попова Л.К.    11 кл    8  год    
6    Зображення та геометричні перетворення    Кугай Н.В., Заїка О.В.    11 кл   35 год     
7    Застосування похідної до розв’язування задач    Смішко А.С.    11 кл   35 год     
8    Інтеграл та його застосування    Романуха В.Б.    11 кл   35 год      
9    Математичні моделі у фізиці    Бровко Г.В., Ковтун Л.Г. Козлова О.М., Новосельський М.А.    11 кл    17 год     
10    Фізична математика    Канакіна Л.П.    10-11 кл   70 год     
11    Історія математики    Бевз В.Г.    10-11 кл   70  год    
12    Побудова зображень геометричних фігур    Бегерська А.В., Бойко Л.А.  10 кл  17 год   
13    Обчислення в системах комп’ютерної алгебри    Громко Л.В.    11 кл    17 год     
Суспільно-гуманітарний напрям      
14    Історія тригонометрії    Грицик Т.А.    10 кл    8 год    
15    Економіко-математичне моделювання    Франчук Т.І., Шевчук Н.В.    10 кл   35 год     
16    Задачі лінійного програмування    Бегерська А.В., Бойко Л.А.    10 кл   35 год     
17    Основи фінансової математики та математичної економіки    Ліпчевський Л.В.    10,11 кл   35 год     
18    Математика прибутків    Желтуха Т.В.    10-11 кл   70 год    
19    Задачі економічного змісту в математиці    Ткач Ю.М.    10-11 кл    70 год     
20    Комп’ютерна математика для економістів    Сущук-Слюсаренко В.І.    11 кл   17 год    
Універсальний профіль      
21    Раціональні функції    Кравченко Н.Д.    10 кл   35 год     
22    Рівняння в курсі алгебри    Догару Г.Г.    10-11 кл   105  год    
23    Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині    Апостолова Г.В., Ліпчевський Л.В.    10 кл   35 год     
24    Методи розв’язування задач з математики    Лахтадир Л.І.    10-11кл    70 год     
25    Модуль числа    Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.    10-11 кл   35 год     
26    Розв’язування задач з параметрами, Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С. 10-11кл  35 год
27    Факультативний курс з геометрії, Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.  11кл    35  год    
Поглиблене вивчення математики      
28    Ціла і дробова частини числа    Апостолова Г.В.    10,11кл    17 год     
29    Вища математика    Морозов О.В.    10-11 кл   140 год     
30    Введення у фрактальний аналіз    Цибко В.В.    11 кл   35 год     
31    Елементи стохастики    Лиходєєва Г.В.    11 кл   17 год     
32    Комплексні числа та їх застосування    Шаран О.В.    11 кл    35 год   
Розподіл курсів за вибором є умовним. Учитель може запропонувати учням будь який курс за вибором із вказаного переліку або курси за вибором, що надруковані у попередні роки та мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Пропонуємо перелік навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки:
№    Назва курсу    Автори    Клас    Кількість годин      
Програми факультативних курсів та гуртка      
1    Математичні смарагди    Домбровська Л.С.    5-6 кл   70 год     
2    Математичний калейдоскоп    Гартфіль О.Р.    5-6 кл   70  год    
3    Розв’язуємо текстові задачі    Заболотня Л.В.    5-6 кл   70 год     
4    Цікава математика    Бондар Л.М.    6 кл   35 год      
5    Історичні цікавинки у математичних задачах    Показій А.П.    6 кл   35 год     
6    Розв’язуємо прикладні задачі    Шевченко А.В.    6 кл   35  год    
7    Математичні обрії    Громко Л.В.    5-6 кл   70  год    
8    Логічні стежинки математики    Апостолова Г.В., Бакал О.П.    5-8 кл   140 год     
9    Логіка    Буковська О.І., Васильєва Д.В.    5-9 кл   175 год     
10    Вибрані питання алгебри    Гартфіль О.Р., Показій А.П.    7 кл   35 год     
11    Історія математики    Бевз В.Г.    7-9 кл   105 год     
12    За лаштунками шкільної математики    Бевз В.Г., Бурда М.І., Прокопенко Н.С.    7-9 кл  105 год     
13    Геометрія як практика, логіка і фантазія    Апостолова Г.В.    7-9 кл   51 (105) год     
14    Модуль числа    Апостолова Г.В.    8-11 кл    68 год     
15    Розв’язування задач з параметрами    Апостолова Г.В.    8-11 кл    68 год     
16    Програми факультативних
курсів з математики Відкритого математичного коледжу донецького національного університету    Бродський Я.С., Павлов О.Л., Глюза О.О., Сліпенко А.К.    6-7,
8-9, 10-11 кл   333 год     
Програми курсів за вибором для учнів 8-9 класів      
17    За лаштунками підручника геометрії    Дем’яненко О.І.    8 кл   8 год     
18    Подільність цілих чисел    Мелешко Д.Т., Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П. 8кл  35 год     
19    Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів    Єргіна О.В.    8,9кл    16 год     
20    Задачі економічного змісту    Яценко С.Є., Ткач Ю.М.    8-9кл    34 год     
21    Орігаметрія    Жарій О.Ю., Єргіна О.В.    8,9 кл   9 (17) год    
22    Десять уроків гармонії    Сверчевська І.А.    9 кл   35 год     
23    Геометричний практикум    Каліновська Л.І.    9 кл   17 год     
24    Геометричні побудови    Жарій О.Ю., Єргіна О.В.    9 кл   17 год     
25    Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей    Єргіна О.В.    9 кл   17 год     
26    Наближені обчислення та їх практичне застосування    Єргіна О.В.    9 кл   8 год     
27    Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні    Ентін Й.А.    8-9 кл   70 год     
Програми факультативів та курсів за вибором
для класів з поглибленим вивченням математики  
    
28    Вступ до теорії чисел. ланцюгові дроби та їх застосування  Кирдей І.Д.  9 кл 35год   
29    Фрактали    Канакіна Л.П.    9 кл   16 год     
30    Прикладна математика    Рудик О.Б.    8-11 кл    272 год   
Вищезазначені програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів надруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р.
Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів.
Вивчення факультативного курсу «Логіка»
Профілізація школи, нові вимоги до освіти передбачають вміння учнями мислити. Необхідною умовою та важливою частиною такого вміння є логічна грамотність, тобто деякий мінімум логічних знань та вмінь, що необхідні для кожної інтелектуальної особистості. Логіка, як предмет, що навчає виконувати правильні міркувальні операції (методи пізнання), необхідна для вивчення математики, і, взагалі, для всіх загальноосвітніх предметів, підготовки до дорослого життя.
Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методів доведення тверджень; формування гіпотез та побудови умовиводів, розвинути просторове мислення допомагає факультативний курс «Логіка». Всі ці знання є суттєвим доповненням профільного навчання математики.
Впровадження в школі нового факультативного курсу «Логіка» за рахунок варіативного компоненту навчального плану сприятиме досягненню цілей: інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.
Авторськими колективами підготовлені дві нові навчальні програми для вивчення курсу: «Логіка» (авт. Буковська О.І., Васильєва Д.В.) для учнів 5-9 класів та «Логічні стежинки математики» (авт. Апостолова Г.В., Бакал О.П.) для учнів 5-8 класів.

Комментариев нет:

Отправить комментарий